ZHLAVÍK

06.01.2018 16:34

Elektornika pro řízení modelové stanice/kolejiště

ZHLAVÍK – konfigurace V3.0

1.Základní popis funkce

Elektornika Zhlavík je aktivní zařízení, které je schopné na základě stisku 2 tlačítek umístěných v kolejovém plánu stanice/kolejiště (volba cesty „odkud“ a „kam“) postavit předem definovanou dopravní nebo posunovou cestu, to znamená přestavit potřebné výměny, přepnout příslušná návěstidla do stavu povolující jízdu nebo posun, sepnout relé pro jízdu trakce nebo ovládat přídavné funkce. Při volbě dopravní cesty může kontrolovat obsazení kolejí, zakazuje postavit kolizní cestu s již postavenou jinou cestou nebo cestou v protisměru. Dále umožňuje automatické zrušení postavených dopravních cest na základě dosažení určitého místa na kolejišti nebo vybraného úseku. Je určena pro analogovou i DCC trakci.

 

 

2.Popis jednotlivých vstupů a výstupů:

Zhlavík vyráběný od 1/2018

 • PWR – Svorky pro připojení napájecího napětí. Doporučené napětí je 12V stejnosměrných stabilizovaných. Polarita je ozvačena jako +12 a GND. Elektronika je chráněna proti přepolování.
 • DCC – Svorky pro připojení signálu DCC. Tento vstup umožnuje připojení DCC centrály a využití DCC signálu pro stavění dopravních cest bez použití ovládacích tlačítek. Zhlavík nefunguje jako klasický DCC dekodér příslušenství. Vstup DCC je galvanicky oddělen od napájecí části a nemůže tedy dojít ke kolizi napájecích soustav.
 • RS485 – Svorky pro přenos signálu. Pokud je stanice/kolejiště větší a jeden Zhlavík kapacitně nestačí pro jeho plné ovládání, je možné přes tyto svorky připojit druhý Zhlavík. V tomto případě pak oba Zhlavíky pracují samostatně a přes komunikaci RS485 si předávají potřebné informace a stavu periférií (návěstidla, senzory,detektory,...)
 • LINK RS232 – Konektor pro přenos signálu a programování. Tento konektor je určen pro připojení Zhlavíku k počítači přes port RS232 a umožňuje jeho programování pomocí příslušného SW. Pokud váš počítač nemá sériový port RS232, je nutné zakoupit a řádně nainstalovat převodník USB/RS232. Může být také využit pro přenos signálu do druhého Zhlavíku, pokud tento nemá svorky RS485.
 • R – Svorka pro připojení reproduktoru. Zhlavík umí při detekci chyby při zadávání cesty upozornit na chybový stav a to „pípnutím“ Chybová hlášení jsou rozdělena takto podle počtu pípnutí: 1x – nedefinovaná kombinace tlačítek. Cesta není zadána v paměti 2x – kolizní cesta. Pokus o postavení cesty přes výměny, které jsou již součástí jiné cesty 3x – obsazená kolej. Pokus o postavení dopravní cesty na obsazenou kolej nebo na kolej na kterou je postavená cesta z druhého směru 4x – plná paměť. Již jsou postaveny 2 cesty a nelze postavit další.Reproduktor musí mít impedanci 50ohmů. Typ: místo reproduktoru je možné připojit LED diodu s předřadným rezistorem. Chybová hláčšení budou signalizována opticky.
 • Tl 1-8 – Konektor pro připojení ovládacích tlačítek č.1-8. Pro samotné ovládání je potřeba připojit ovládací spínací samovratná tlačítka. Tyto jsou každé jedno připojeno na příslušný pin tohoto konektoru a GND napájecí svorku.
 • Tl 9-16 – Konektor pro připojení ovládacích tlačítek 9-16. Zapojení těchto tlačítek jse shodné jako u konektoru Tl 1-8. Vstup/tlačítko č.15 slouží jako „posun“. Pokud chcete místo dopravní cesty stavět cestu posunovou, je potřeba toto tlačítko stisknout současně s tlačítky volby cesty. Typ: toto tlačítko můžete nahradit tlačítken s aretací. Tím můžete přepínat režimy volby cesty mezi dopravní a posun. Vstup/tlačítko č.16 slouží jako „reset“. Při krátkém sepnutí zruší poslední postavenou cestu, při dlouhém sepnutí resetuje všechny cesty, Tento reset je signalirovám na svorce R.
 • SN 1-8 – Konektor pro připojení senzorů. Senzory, např. optický senzor SN1D, je možné využít pro rušení návěstních znaků, rušení dopravních cest atd. Místo optických senzorů je možné použít např. jazýčkové relé nebo jinou elektroniku, která bude napájena stejným zdrojem napětí jako Zhlavík. Elektrické zapojení je shodné s „tlačítky“ tedy příslušný pin a GND. V žádném případě nesmí dojít k připojiní těchto vstupů na trakční napětí.
 • DET 1-8 – Konektor pro připojení detektorů obsazení. Detektory odsazení, např. DCC detektor DET2, je možné použít ke stejným funkcím jako senzory, navíc umožňují kontrolu „volnosti“ kojení a tím můžou zabránit postavení dopravní cesty na obsazenou kolej. Elektrické zapojení je shodné s „tlačítky“ tedy příslušný pin a GND. V žádném případě nesmí dojít k připojiní těchto vstupů na trakční napětí.
 • N 1-8 a N 9-15 – Konektory pro připojení návěstidel č.1-8 a č.9-15. Světelná návěstidla musí být provedení s S-com dekodérem. Každé návěstidlo je napájeno ze stejného napájecího zdroje, tedy +12 a GND a prostřední pin na dekodéru návěstidla je připojen na příslušný pin tohoto konektoru. Návěstní znak na návěstidle se mění v závislosti na předem definované cestě a dalších okolnostech, viz. popis programování.
 • V 1-4 a V 5-8 – Konektor pro připojení výměn / přestavníků č.1-4 a č.5-8. Pro každý přestavník jsou určeny vždy dva piny konektoru, a to pro směr „rovně“ a „odbočka“ Je nutné aby daný přestavník byl zapojen korektně, tedy pokud je vyslán signál „rovně“, musí se výměna postavit do polohy rovně. Výstupy je možné naprogramovat jak pulzně pro elektromagnetické přestavníky tak i „trvale“ pro motorické přestavníky. Výstupy pro jednu výměnu jsou mezi sebou blokovány, nedojde tedy k jejich současnému sepnutí. !POZOR! Na aktivním výstupu je jen signál „log.1“ (napětí 5V s malým proudovým zatížením), je nutné použít zesilující elektroniku, např.adaptér pro ovládání výměn V4R. V opačném případě dojde k trvalému poškození Zhlavíku. V žádném případě nesmí dojít k připojiní těchto vstupů na ovládací napětí přestavníků.
 • R 1-8 a R 9-16 – Konetkor pro připojení relé. Výstupy pro relé jsou určeny pro rozmanité funkce, které chcete použít po postavení dopravní nebo posunové cesty. Mohou např. zapínat izolované úseky před návěstidly, spínat zabezpečení železničního přejezdu atd. Pro relé č.1-12 je možné nastavit spínání po postavení cesty se zpožděním.Relé č.13 a 14 spíná „ihned“ po postavení cesty. Relé č. 15 a 16 je možné přiřadit i jiné funkce, viz. popis programování. Cívka relé se připojuje mezi svorku +12 napájecího zdroje a příslušný pin na konektoru. V žádném případě nesmí dojít k připojiní těchto vstupů na jiný napěťový zdroj.
 • EXP – Konektor pro připojení rozšiřujícího modulu Zhlavík EXP. Tento modul slouží pouze k navýšení vstupů a výstupů. Kapacita paměti pro uložené cesty a současně postavené cesty zůstává stejná. Napájení modulu Zhlavík EXP musí být shodné se Zhlavíkem.
 • JP0,1,2 – Zkratovací propojky pro uvedení elektroniky do požadovaného režimu.

Pro usnadnění elektrického zapojení návěstidel s Scom dekodérem, senzorů SN1D, detektorů DET2 apod. můžete využít adaptér KON1.

 

3.Popis průběhu stavění dopravní cesty

Z níže uvedeného obrázku je patrné umístění světelných návěstidel, popis výměn a znázornění funkčních ovládacích tlačítek. Pro pochopení funkce elektorniky Zhlavík si uvedeme pár příkladů.

Modelový příklad stavění doprvaní cesty „Odjezd ze 3.koleje“

 1. Sepnutí funkčního tlačítka u odjezdového návěstidla na koleji K3

 1. Sepnutí funkčního tlačítka u vjezdového návěstidla (prodleva nesmí být delší než 2 vteřiny)

 2. Následuje přestavení výměn V1, V3 a V4

 3. Následuje přestavení odjezdového návěstidla N3 do polohy „volno a 40“

 4. Následuje sepnutí relé (např. sepnutí trakce u koleje K3, přejezdu,...)

 5. Po odjezdu soupravy se cesta zruší automaticky po projetí přes senzor, který může být umístěn např. v prostoru výhybky V1

 

Modelový příklad stavění dopravní cesty „Vjezd na 1.kolej“

 1. Sepnutí funkčního tlačítka u vjezdového návěstidla

 2. Sepnutí funkčního tlačítka u odjezdového návěstidla na koleji K1

 3. Kontrola obsazení koleje K1 a postavení cesty v protisměru na K1

 4. Pokud je volno, následuje postavení výměn V1 a V2

 5. Následuje přestavení vjezdového návěstidla do polohy povolujícího jízdu v závislosti na odjezdovém návěstidle u koleje K1 na druhém zhlaví

 6. Následuje sepnutí relé (např. sepnutí trakce u vjezdového návěstidla, přejezdu,...)

 7. Po příjezdu soupravy se cesta zruší automaticky po projetí přes senzor, který může být umístěn např. v prostoru výhybky V2

 

Modelový příklad stavění cesty „Posun z K3 na K3a“

 1. Sepnutí a držení „posunového“ tlačítka

 2. Sepnutí funkčního tlačítka u odjezdového návěstidla na koleji K3

 3. Sepnutí funkčního tlačítka u posunového návěstidla na koleji K3a

 4. Uvolnění tlačítka „posun“

 5. Následuje přestavení výměn V3 a V4

 6. Následuje přestavení odjezdového návěstidla N3 do polohy „posun dovolen“

 7. Následuje sepnutí relé (např. sepnutí trakce u koleje K3)

 8. Po projetí posunového dílu a uvolnění výměn V3 a V4 je možné zrušit posunovou cestu

 9. Zrušení se provede sepnutím tlačítka „reset“

Zhlavík verze V3 vyráběný od 1.5.2019

Zhlavík - rozšižující modul EXP vyráběný od 1.5.2019

Technická dokumetace převzatá ze stránek MTB

Pro udržení historie dříve prodaných výrobků jsou publikovány i soubory staršího vydání (link zmenšeným písmem), nejaktuálněší verze je velkým písmem. Ujasnění číslování - rozlišuje se verze výrobku Zhlavík (číslo na plošném spoji) a verze SW funkce, která je naprogramovaná v CPU. Verze plošného spoje byly V2.2 a nyní V2.3. Funkce SW je postupně číslována od 2.0 výše až k současné verzi 3.0.

Popis obvodů a jejich zapojení

Popis a instalace zapojení V2.2 - ZIP soubor, popis modulu ZHLAVÍK 2.2, starší typ bez expanderu , návod k instalaci (19.12.2008)

Popis a instalace zapojení V2.3 - ZIP soubor, popis odulu , návod k instalaci ZHLAVÍK 2.3 a EXP23 (18.1.2012)

 

Popis konfigurace a SW funkce

Tento popis se může lišit i v čísle verze, poněvadž jsou od sebe odlišeny hardware (viz popis výše) a funkce Zhlavíka, jenž je občas vylepšena a lze tyto změny zpětně uplatit na dříve vyrobené obvody.

Konfigurační program 2.41 - ZIP soubor, návod a konfigurační SW pro ZHLAVÍK (2.2 a 2.3) funkce V2.41 (19.9.2009)

Konfigurační program 3.0 - ZIP soubor, návod a konfigurační SW pro ZHLAVÍK funkce V3.0 (18.1.2012)

 


Update funkce FW

Pro aktualizaci funkce je nutné stáhnout servisní program (neinstaluje se, pouze se spustí .EXE), a zároveň datový soubor, který se uloží do Flash paměti CPU Zhlavíka.

Instalační program firmware - ZIP soubor, instrukce a servisní program WARF18F pro upgrade firmware ZHLAVÍK V2.x 2 (19.12.2008)

aplikace Zhlavík V2.4 17.4.2009 - ZIP soubor, data firmware pro deska Zhlavík V2.2 /2.2a/2.3 .

aplikace Zhlavík V3.0 18.1.2012 - ZIP soubor, data firmware pouze pro desky Zhlavík V2.3 (na V2.2 nebude fungovat správně). Nové funkce, rozšíření.

 

Výroba bude probíhat na základě objednávek, termín dodání bude upřesněn podle výrobních možností.

Cenu této elektroniky naleznete v ceníku.

Vyhledávání

Vzhledem k současnému stavu a množství objednávek jsou termíny dodání delší než bylo obvyklé a to v řádu i několika měsíců. Výroba přejezdů momentálně stojí úplně. Děkuji za pochopení a zachování přízně.

 

ZDICKÁ LOKÁLKA

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

 

ELEKTRONIKA - ZHLAVÍK
 

       

   Výměnná setkání 2023

   

TOPlist

 

<a data-cke-saved-href="